Følgeforskning

Unge i Beredskabet tager udgangspunkt i erfaringerne fra arbejdet med projekt Brandkadetter i Danmark. I løbet af Brandkadetter i Danmarks projektperiode 2014-2018, er der udarbejdet følgeforskning og evalueringer, der kan læses nedenfor.

 Fire år med Brandkadetter i Danmark

Der er udarbejdet en evaluering af projekt Brandkadetter i Danmarks indsats i perioden 2014-2017. Evalueringen viser, at projektet ved udgangen af sine første fire leveår overordnet har været en succes, da en stor del af projektets mål og succeskriterier er indfriet i denne periode. Ifølge feedback fra lokalt involverede aktører og kadetter, hjælper brandkadetkorpsene mange unge mennesker, heriblandt nogle der er socialt og skolefagligt udfordret, ved at øge deres selvtillid, at tilbyde dem en plads i et konstruktivt fællesskab og at give dem en meningsfuld tilgang til uddannelse og job.

Download og læs rapporten her: Fire år med Brandkadetter i Danmark

Den samfundsøkonomiske værdi af Brandkadetter i Danmarks indsats

Økonomer Uden Grænser har udarbejdet en rapport, der viser de samfundsøkonomiske gevinster ved at have Brandkadetter i Danmark. Rapporten viser blandt andet, at for hver 1 kroner, der bliver investeret i projektet får samfundet 7 kroner igen. Dette svarer til, at projektet over en femårig periode generer en samfundsøkonomisk gevinst på over 28 mio. kroner. Herudover er de økonomiske gevinster blandt andet øget selvtillid og højere gennemførelsesgrad af 9. klasse for kadetterne, færre sager og færre foranstaltninger hos kommunens børne- og ungeafdeling, færre elever i AKT- og specialundervisningstilbud, flere frivillige i beredskabet samt færre hærværksbrande.

Download og læs rapporten her: Den samfundsøkonomiske værdi af Brandkadetter i Danmarks indsats

Evaluering af projekt Brandkadetter i Danmark

Århus Universitet/DPU har lavet følgeforskning af projekt Brandkadetter i Danmark frem til udgangen af 2015. Dette har mundet ud i to rapporter. Begge rapporter er skrevet af praksisforskere tilknyttet Århus Universitet/DPU under ledelse af adjunkt Helle Rabøl Hansen.

  • Den første rapport er en statusrapport over de første 11 måneder i Brandkadetter i Danmark. Rapporten evaluerer på projektets opstartsfase fra februar 2014 til og med december 2014. Download og læs rapporten her: Statusrapport for Brandkadetter 2014
  • Den anden rapport indeholder en samlet evaluering af de to første år (2013-2015) fra projektideen om Brandkadetter i Danmark blev skrevet frem i første ansøgning, til etablering af lokale afdelinger og et tæt forgrenet samarbejde med en lang række instanser og organisationer. Download og læs rapporten her: Evaluering af projekt Brandkadetter i Danmark – de første to år

Evaluering af projekt Brandkadetter i Danmark – Holstebro Kommune

Der er udarbejdet en evalueringsrapport af det første år af projekt Brandkadetter i Danmark i Holstebro kommune. Projektet blev søsat i Holstebro Kom­mune i marts 2015 efter et forberedelsesforløb, som var påbegyndt året forinden. I pe­rioden fra marts 2015 til evalueringens afslutning i december gennemgik 12 kadetter og 12 ildfluer hver deres forløb med uddannelse og øvelser i brand- og redningsopgaver, førstehjælp og samarbejde. I kølvandet på kadetternes grund- og prak­tikforløb oprettedes et brandkadetkorps som næste del af projektets fase. Ved evalue­ringens afslutning var Ildfluerne endnu ikke nået til afslutningen af praktikforløbet.

Evalueringen er foretaget af antropolog Andreas Mejer Jensen med sparring fra forskningsleder i Brandkadetter i Danmark, adjunkt Helle Rabøl Hansen.

Download og læs rapporten her: Evaluering af det første år i Holstebro med Brandkadetter i Danmark