Forskning og
evaluering

Unge i Beredskabet tager udgangspunkt i erfaringerne fra arbejdet med projekt Brandkadetter i Danmark (2014-2018). Forskning og evalueringer fra både Brandkadetter i Danmark og Unge i Beredskabet kan læses nedenfor.

2022-2023

'Brandkadetternes oplevelse af transfer'

Vi har i 2022-2023 lavet en undersøgelse med fokus på brandkadetternes transfer. Med transferbegrebet har vi sat fokus på, hvordan de unge anvender og overfører det, de lærer som brandkadetter, til andre arenaer i livet.

Vi har i undersøgelsen spurgt brandkadetterne, deres forældre, lærerne og brandkadetinstruktørerne fra syv forskellige korps. De er blevet spurgt ved opstart og afslutning af brandkadetuddannelsen samt et halvt år efter.

På baggrund af undersøgelsens resultater er der udarbejdet tre infoplakater. Plakaterne har fokus på de ‘transfer-temaer’, som stod tydeligst frem i undersøgelsen. 

Læring og færdigheder

Sammenhold og fællesskab

Selvværd og selvtillid

2020-2021

'Brandkadetters læring, trivsel og udvikling i et brandkadetkorps'

Unge i Beredskabet har fået udarbejdet en undersøgelsesrapport i tre dele. Undersøgelsen blev afsluttet i foråret 2021. Undersøgelsens formål er at belyse, hvad der særligt har betydning for brandkadetters trivsel, læring og udvikling i forbindelse med deres deltagelse i et brandkadetkorps.

Hovedresultaterne fra de tre undersøgelsesdele er opsummeret på tre infoplakater målrettet beredskabet, instruktørerne og samarbejdspartnerne:

Kære beredskab – her er 9 gode grunde til at få brandkadetter!

Kære instruktører – læs hvilken kæmpe betydning I har for brandkadetterne!

Kære samarbejdspartnere – læs hvilke unge I får retur efter et brandkadetforløb!

De tre undersøgelsesdele

Undersøgelsens 1. del har fokus på, hvilket udbytte man får som brandkadet, når man deltager i et brandkadetforløb i beredskabet. 

Undersøgelsen viser, at de unge i stor grad oplever, at de får mange erfaringer og kompetencer med fra deres forløb som brandkadet. De unge fortæller blandt andet, at de bliver en del af et inkluderende fællesskab, får mere selvtillid, lærer sig selv bedre at kende og bliver bedre til selv at hjælpe og bede om hjælp.

 

Læs og hent del 1:

Undersøgelsens 2. del har fokus på, hvad der gør, at brandkadetter overfører viden og kompetencer, som de lærer i brandkadetkorpset, til andre arenaer i livet.

Undersøgelsen viser, at en uddannelse som brandkadet træner unge i generelle egenskaber fx samarbejde, tage ansvar, sige noget foran andre, løse konflikter og at have selvdisciplin. Det er kompetencer, som er meningsfulde at anvende i andre sociale og faglige sammenhænge såsom skolen, arbejdspladsen og blandt familier og venner. Derfor falder det naturligt for de unge, at overføre og anvende de ting som de lærer som brandkadet til andre arenaer i livet – det de unge lærer som brandkadet bliver en del af deres identitet.

Læs og hent del 2:

Undersøgelsens 3. del er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, hvor cirka 1/3 af landets brandkadetter har svaret. 

Undersøgelsen viser bl.a., at en stor del af de unge er interesseret i en fremtid indenfor beredskabet som voksne, og at undervisningen i brandkadetkorpset klæder dem godt på til dette. Herudover oplever de unge, at de kan anvende det som de lærer som brandkadetter andre steder end i beredskabet fx i skolen, fritidsjob og blandt venner. De unge oplever også, at folk omkring dem lægger mærke til, at de har opnået ny viden og kompetencer som brandkadet.

Læs og hent del 3:

2017-2018

'Fire år med brandkadetter i danmark'

Der er udarbejdet en evaluering af projekt Brandkadetter i Danmarks indsats i perioden 2014-2017. Evalueringen viser, at projektet ved udgangen af sine første fire leveår overordnet har været en succes, da en stor del af projektets mål og succeskriterier er indfriet i denne periode. Ifølge feedback fra lokalt involverede aktører og kadetter, hjælper brandkadetkorpsene mange unge mennesker, heriblandt nogle der er socialt og skolefagligt udfordret, ved at øge deres selvtillid, at tilbyde dem en plads i et konstruktivt fællesskab og at give dem en meningsfuld tilgang til uddannelse og job.

Læs og hent evalueringen:

'Den samfundsøkonomiske værdi af Brandkadetter i Danmarks indsats'

Økonomer Uden Grænser har udarbejdet en rapport, der viser de samfundsøkonomiske gevinster ved at have Brandkadetter i Danmark. Herudover er der lavet en infoplakat med hovedresultaterne fra rapporten.

Rapporten viser blandt andet, at for hver 1 krone, der bliver investeret i projektet får samfundet 7 kroner igen. Dette svarer til, at projektet over en femårig periode generer en samfundsøkonomisk gevinst på over 28 mio. kroner.

Herudover er de økonomiske gevinster blandt andet øget selvtillid og højere gennemførelsesgrad af 9. klasse for kadetterne, færre sager og færre foranstaltninger hos kommunens børne- og ungeafdeling, færre elever i AKT- og specialundervisningstilbud, flere frivillige i beredskabet samt færre hærværksbrande.

Læs og hent rapporten:

Læs og hent infoplakaten:

2014-2016

'Evaluering af projekt Brandkadetter i Danmark'

Århus Universitet/DPU har lavet følgeforskning af projekt Brandkadetter i Danmark frem til udgangen af 2015 under ledelse af adjunkt Helle Rabøl Hansen.

Rapporten indeholder en samlet evaluering af de to første år (2013-2015) fra projektideen om Brandkadetter i Danmark blev skrevet frem i første ansøgning, til etablering af lokale afdelinger og et tæt forgrenet samarbejde med en lang række instanser og organisationer. 

Læs og hent rapporten: