Følgeforskning

Unge i Beredskabet tager udgangspunkt i erfaringerne fra arbejdet med projekt Brandkadetter i Danmark (2014-2018). Følgeforskning og evalueringer fra både Brandkadetter i Danmark og Unge i Beredskabet kan læses nedenfor.

2020-2021

Undersøgelse om brandkadetters læring, trivsel og udvikling i et brandkadetkorps

Unge i Beredskabet har fået udarbejdet en undersøgelsesrapport i tre dele, der blev afsluttet i foråret 2021. Undersøgelsens formål er at belyse, hvad der særligt har betydning for brandkadetters trivsel, læring og udvikling i forbindelse med deres deltagelse i et brandkadetkorps.

Undersøgelsens første del har fokus på, hvilket udbytte man får som brandkadet, når man deltager i et brandkadetforløb i beredskabet. Undersøgelsen viser, at de unge i stor grad oplever, at de får mange erfaringer og kompetencer med fra deres forløb som brandkadet. De unge fortæller blandt andet, at de bliver en del af et inkluderende fællesskab, får mere selvtillid, lærer sig selv bedre at kende og bliver bedre til selv at hjælpe og bede om hjælp.

Download og læs undersøgelsen her: Del 1: Brandkadetter – meget mere end en beredskabsfaglig uddannelsen

Undersøgelsens anden del har fokus på, hvad der gør, at brandkadetter overfører viden og kompetencer, som de lærer i brandkadetkorpset, til andre arenaer i livet. Undersøgelsen viser, at en uddannelse som brandkadet træner unge i generelle egenskaber fx samarbejde, tage ansvar, sige noget foran andre, løse konflikter og at have selvdisciplin. Det er kompetencer, som er meningsfulde at anvende i andre sociale og faglige sammenhænge såsom skolen, arbejdspladsen og blandt familier og venner. Derfor falder det naturligt for de unge, at overføre og anvende de ting som de lærer som brandkadet til andre arenaer i livet – det de unge lærer som brandkadet bliver en del af deres identitet.

Download og læs undersøgelsen her: Del 2: Brandkadetkorps – en meningsfuld arena for unges læring og identitetsdannelse

Undersøgelsens tredje del er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, hvor cirka 1/3 af landets brandkadetter har svaret. Undersøgelsen viser bl.a., at en stor del af de unge er interesseret i en fremtid indenfor beredskabet som voksne, og at undervisningen i brandkadetkorpset klæder dem godt på til dette. Herudover oplever de unge, at de kan anvende det som de lærer som brandkadetter andre steder end i beredskabet fx i skolen, fritidsjob og blandt venner. De unge oplever også, at folk omkring dem lægger mærke til, at de har opnået ny viden og kompetencer som brandkadet.

Download og læs undersøgelsen her: Del 3: Brandkadetuddannelsen – læring der skaber transfer og bygger bro til en
fremtid indenfor beredskabet

2017-2018

Fire år med Brandkadetter i Danmark

Der er udarbejdet en evaluering af projekt Brandkadetter i Danmarks indsats i perioden 2014-2017. Evalueringen viser, at projektet ved udgangen af sine første fire leveår overordnet har været en succes, da en stor del af projektets mål og succeskriterier er indfriet i denne periode. Ifølge feedback fra lokalt involverede aktører og kadetter, hjælper brandkadetkorpsene mange unge mennesker, heriblandt nogle der er socialt og skolefagligt udfordret, ved at øge deres selvtillid, at tilbyde dem en plads i et konstruktivt fællesskab og at give dem en meningsfuld tilgang til uddannelse og job.

Download og læs rapporten her: Fire år med Brandkadetter i Danmark

Den samfundsøkonomiske værdi af Brandkadetter i Danmarks indsats

Økonomer Uden Grænser har udarbejdet en rapport, der viser de samfundsøkonomiske gevinster ved at have Brandkadetter i Danmark. Rapporten viser blandt andet, at for hver 1 krone, der bliver investeret i projektet får samfundet 7 kroner igen. Dette svarer til, at projektet over en femårig periode generer en samfundsøkonomisk gevinst på over 28 mio. kroner. Herudover er de økonomiske gevinster blandt andet øget selvtillid og højere gennemførelsesgrad af 9. klasse for kadetterne, færre sager og færre foranstaltninger hos kommunens børne- og ungeafdeling, færre elever i AKT- og specialundervisningstilbud, flere frivillige i beredskabet samt færre hærværksbrande.

Download og læs rapporten her: Den samfundsøkonomiske værdi af Brandkadetter i Danmarks indsats

2014-2016

Evaluering af projekt Brandkadetter i Danmark

Århus Universitet/DPU har lavet følgeforskning af projekt Brandkadetter i Danmark frem til udgangen af 2015. Dette har mundet ud i to rapporter. Begge rapporter er skrevet af praksisforskere tilknyttet Århus Universitet/DPU under ledelse af adjunkt Helle Rabøl Hansen.

  • Den første rapport er en statusrapport over de første 11 måneder i Brandkadetter i Danmark. Rapporten evaluerer på projektets opstartsfase fra februar 2014 til og med december 2014. Download og læs rapporten her: Statusrapport for Brandkadetter 2014
  • Den anden rapport indeholder en samlet evaluering af de to første år (2013-2015) fra projektideen om Brandkadetter i Danmark blev skrevet frem i første ansøgning, til etablering af lokale afdelinger og et tæt forgrenet samarbejde med en lang række instanser og organisationer. Download og læs rapporten her: Evaluering af projekt Brandkadetter i Danmark – de første to år

Evaluering af projekt Brandkadetter i Danmark – Holstebro Kommune

Der er udarbejdet en evalueringsrapport af det første år af projekt Brandkadetter i Danmark i Holstebro kommune. Projektet blev søsat i Holstebro Kom­mune i marts 2015 efter et forberedelsesforløb, som var påbegyndt året forinden. I pe­rioden fra marts 2015 til evalueringens afslutning i december gennemgik 12 kadetter og 12 ildfluer hver deres forløb med uddannelse og øvelser i brand- og redningsopgaver, førstehjælp og samarbejde. I kølvandet på kadetternes grund- og prak­tikforløb oprettedes et brandkadetkorps som næste del af projektets fase. Ved evalue­ringens afslutning var Ildfluerne endnu ikke nået til afslutningen af praktikforløbet.

Evalueringen er foretaget af antropolog Andreas Mejer Jensen med sparring fra forskningsleder i Brandkadetter i Danmark, adjunkt Helle Rabøl Hansen.

Download og læs rapporten her: Evaluering af det første år i Holstebro med Brandkadetter i Danmark